Yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen

Yrittäjyysosaamisesta opintopisteitä: HOTIT OPIT -osahanke pyrki tuomaan muualla hankitun yrittäjyysosaamisen osaksi opiskelijan tutkintoa.

Hankkeessa luotiin malleja ja suosituksia sekä digitaalinen työkalu tukemaan opiskelijoita ja opettajia korkeakoulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen ja opinnollistamiseen. Näillä pyrittiin lisäämään aiheeseen liittyvää tietoutta ja kiinnostusta opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa. Tavoitteena oli myös saada aikaan asennemuutosta. Esimerkiksi ahotointi on aiemmin nähty korkeakoulujen sisällä hallinnollisena prosessina, jossa opettajan rooli on seurata korkeakoulujen sisäisiä ohjeita. Opettajat ovat kuitenkin opiskelijoiden oppimisen fasitoijia.


Tärkeimmät toimenpiteet ja tuotokset


Yoop.fi – Yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi!

Verkon kautta käytettävä työkalu, joka julkaistiin joulukuussa 2020. Sen tarkoituksena on auttaa korkeakouluopiskelijoita hyödyntämään muodollisen opetuksen ulkopuolella hankittua yrittäjyysosaamista osana korkeakouluopintoja. Työkalu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sitä pääsee koettamaan osoitteessa https://yoop.fi/

YoopTUBE

Hankkeen tuotoksia julkaiseva YouTube-kanava, joka julkaistiin joulukuussa 2020. Kanavalta korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat löytävät aiheeseen liittyviä opiskelijatarinoita. Kaikki videot on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kansallinen raportti

Yoop.fi-verkkopalvelun kehittämisen taustalla on vuosina 2018–2019 toteutettu tutkimus, jossa selvitettiin korkeakoulujen opetushenkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia yrittäjyysosaamisen AHOToinnista ja opinnollistamisesta. Tutkimuksessa toteutettuihin henkilö- ja ryhmähaastatteluihin osallistui 56 opetushenkilökunnan edustajaa 24 korkeakoulusta

Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja levittäminen

Hanke järjesti useita tilaisuuksia aihealueen haasteiden kartoittamiseen, konseptin testaamiseen sekä tulosten levittämiseen. Näissä tilaisuuksissa tehtiin yhteistyötä esimerkiksi hankekoriin kuuluvan ES-hankkeen kanssa. Hankkeen suurin levitystilaisuus toteutettiin yhteistyössä toisen korkeakoulukehittämishankkeen, Työpedan, kanssa marraskuussa 2020, ja siihen osallistui 120 henkilöä.

Markkinointimateriaalit korkeakoulujen käyttöön AHOToinnin ja opinnollistamisen edistämiseksi.

Hankkeessa on toteutettu laajat markkinointimateriaalit partnerikorkeakoulujen käyttöön. Materiaalien käyttömahdollisuutta tarjottiin myös em. tutkimuksessa haastateltuihin korkeakouluihin.

Yhteistyön ja toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen

Hankkeessa on luotu yhteiset menettelytavat sähköisten työkalujen ylläpitoa ja edelleen kehittämistä varten. Konsortio on sitoutunut työkalujen käyttöön. Turun yliopisto lisäksi vastaa työkalujen ylläpidosta viisi vuotta, jonka jälkeen konsortio arvioi työkalujen sisällön ja toimivuuden uudelleen. Konsortio voi kokoontua myös vuosittain arvioimaan työkaluja korkeakouluopettajilta ja –opiskelijoilta saadun palautteen perusteella.

Osahanketta toteuttamassa:


Lisätietoja:


Tiedustelut: Hankkeen johtaja Kirsi Peura, Turun yliopisto (kirsi.peura@utu.fi)

Lisätietoa ja julkaisuja: https://www.yrittajyysyliopisto.fi/yrittajyysosaaminen/